fredag 9. oktober 2009

NDLA Første møte 6. oktober 09

Første møte gikk med til en del avklaringer, hva har vi finni ut så langt, hva skal vi forsøke å finne ut i løpet av skoleåret, hvordan bringe info om NDLA ut til andre fagmiljøer ved skolen.

Deltakerne i prosjektet (Henriette Birkeland - nor/eng, Berit Reitan - mat/nat og Hanne Nicolaysen nor/eng) har noe erfaring med bruk fra i fjor og nå i høst, og ser for seg noen fokusområder der vi skal forsøke å finne ut mer i løpet av skoleåret;
- allerede nå er erfaringen at det er mer naturlig bruk av (integrasjon mellom) bruk av pc og læremiddel
- selvfølgelig forsøke å finne ut forskjeller i det å kjøre med og uten vanlig lærebok i faget (+ bruke begge deler)
-blir undervisninga endra? Blir det mer elevaktiv læring?
-fleksibilitet i lærestoffet?
-endringer i lærerens for- og etterarbeid?
- greier elevene å nyttiggjøre seg digitale læringsressurser slik vi ønsker?
-hvilke andre digitale ressurser (evt annet) vil elevene ha behov for når en kun bruker digitale hjelpemidler? Hva kan erstatte kalkulatoren, f eks?
- høste erfaringer med hvordan det er å bruke NDLA ved prøver og eksamen der elevene har lov til å benytte alle hjelpemidler bortsett fra Internett - får IT til en løsning der NDLA-ressursen i det enkelte fag er åpent, mens resten av Internett ser stengt?

Videre spredning på egen skole:
Berit Reitan har tatt og forts å introdusere dette for matematikk- og naturfagslærerene
Hanne Nicolaysen og Henriette Birkeland gjør det samme for engelsk- og norsklærere. Norskressursene er godt kjent, engelskressursen er ny - bør ha mer fokus overfor engelsklærerne
Vanja Thoen introduserer for samfunnsfag, evt i samarbeid med en faglærer - også for kroppsøving - begge disse ressursene er nye i høst

Når det gjelder ressursene i de ulike yrkesfagene lar vi dette vente litt i påvente av at det blir lagt ut mer under det enkelte fag (bortsett fra Helse- og sosialfag der ressursene er gode og vi har NDLA-emissærer på egen skole som allerede nå jobber veldig godt på egen skole). Her må vi foreta en avveining mellom når det er nok ressurser ute i det enkelte faget til at vi kan gå ut og "selge" ressursene til fagmiljøet. Er det for lite ute, vil ikke effekten være god - er det et komplett læreverk ut, er vi for seine. Geir Dahlberg forts å følge med på det som blir lagt ut i de enkelte fagene og får med seg en eller flere fra prosjektgruppa til å presentere for det enkelte fagmiljø når tida er inne. For en del yrkesfag vil det si en eller annen gang i løpet av skoleåret - for andre fag kanskje neste skoleår.

Prosjektdeltakernes behov nå er å få tid til å prøve ut ressursene i sine klasser, få frigitt noe tid til felles erfaringsveksling (både formelt og uformelt) - kanskje samle flere lærere som benytter NDLA (mange gjør jo det allerede i dag sjøl om de ikke er med i noe prosjekt) til breiere erfaringsutveksling. Noe av det viktigste vil være å finne fram de beste ressursene og holde disse fram når en introduserer/jobber videre med NDLA-ressursene i de ulike faggruppene.

1 kommentar:

  1. Vi har nettopp publisert 1.versjon av Språk- og litteraturhistorisk tidslinje for vg1 i norskfaget på NDLA. http://ndla.no/nb/fagstoff/21852
    Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger til det videre arbeidet med 2.versjon av Tidslinja som vi vil publisere 1.januar. Har dere gode tips til arbeidsoppgaver koblet opp mot Tidslinja?

    SvarSlett